Dette er bolig-
kjøperen 2016

Resultatene fra Boligkjøperindeksen 2016 tegner et bilde av norske boligkjøpere som stiller høye krav både til standard og beliggenhet – og som er villig til å betale for det. Undersøkelsen viser en boligkjøper som påvirkes av et lavt rentenivå, som er risikovillig, men som er bekymret over prisutviklingen og usikkerheten i boligmarkedet.

Høy risikovilje
og lavt rentenivå

Etterspørselen etter dyre boliger er stor og hele 44 prosent av kjøperne ser etter objekter i prisklassen over 4 millioner kroner. Så mange som 11 prosent vil strekke seg til mer enn 7 millioner kroner. Det er god fart i boligmarkedet, og mange anser ikke å kjøpe før de selger som en stor risiko. 57 prosent av de som eier bolig fra før planlegger å kjøpe før de har solgt, mens bare 25 prosent vil selge først.

house_xs

0-3. mill

house_sm

3-4. mill

house_md

4-5.5. mill

house_lg

5.5-7. mill

house_xl

7+ mill


national_circle_money

67% er bekymret
for høye boligpriser

Mange boligkjøperne lar seg friste av det lave rentenivået. En av fire boligkjøpere sier de ser etter dyrere bolig på grunn av dagens lave rentenivå. Samtidig viser kjøperne en bekymring over temperaturen i markedet. 67 prosent mener at prisene begynner å bli for høye, eller de er redd for at toppen er nådd og at det går mot et prisfall. Dette er en økning på 10 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

76% sier de kan møte egenkapitalkravet

Når det kommer til finansiering opplever de fleste - 85 prosent - at det er enkelt å få finansieringsbevis. 76 prosent sier de kan møte egenkapitalkravet på 15 prosent. Samtidig sier nær halvparten – 46 prosent – av kjøperne under 29 år at de er nødt til å møte dette kravet på en annen måte. For eksempel gjennom forskudd på arv eller personlig kausjon, eller sikkerhet i foreldres eller andres eiendom.

Lite mobile

Beliggenhet betyr - som alltid - mye for boligkjøperen. 50 prosent svarer at de prioriterer beliggenhet fremfor bomiljø, og 63 prosent sier at godt kollektivtilbud er viktig eller svært viktig i jakten på ny bopæl.

bomiljo

80% sier at godt kollektivtilbud er viktig


87% vil ikke flytte utenfor byen

Årets Boligkjøperindeks viser at vi generelt er ganske hjemmekjære. 66 prosent av boligkjøperne sier at de ønsker å kjøpe ny bolig innenfor den samme kommunen de allerede bor i. 13 prosent vurderer å flytte til en annen kommune innenfor samme fylke, mens bare drøyt 10 prosent ser for seg å flytte til et annet fylke.

Samtidig viser tallene at 56 prosent av kjøperne er villige til å flytte mer enn seks kilometer fra sin nåværende bolig, mens nesten 36 prosent er villig til å flytte mer enn 10 km.

Åpent sinn
overfor naboene

Et godt bomiljø er viktig for boligkjøperen, og vi er villig til å betale for det. 58 prosent svarer at de er enig eller helt enig i at de er villige til å betale ekstra for et godt bomiljø. Men når det kommer til sammensetningen av nabolaget, stiller de fleste med et åpent sinn. 38 prosent sier det er av liten betydning eller ikke relevant hva slags sammensetning det er i nabolaget – om det er mange småbarnsfamilier, familier med eldre barn/ungdom, langt til nærmeste nabo eller om det er mange boliger hvor barna har flyttet ut av huset.

33 prosent svarer at de ser etter et nabolag hvor det er en blanding av barnefamilier og mer etablerte husstander. Det er heller ikke viktig at naboene er i samme livssituasjon. Over 80 prosent sier at de er delvis enig, uenig eller helt i uenig i at dette er viktig i boligjakten.

43 prosent av alle boligkjøpere er ute etter større plass når de ser etter ny bolig. En av tre oppgir at de ønsker en mer praktisk bolig, mens 27 prosent oppgir at det er endret familiesituasjon som gjør at de er ute i boligmarkedet.

Ønsker god standard

Årets boligkjøpere vet hva de vil ha og stiller høye krav til standard, og de er villige til å pusse opp litt. Drøyt 84 prosent kan tenke seg noe overflateoppussing som maling, sparkling eller beising, mens bare 20 prosent ønsker full rehabilitering som skifte av kledning, etterisolering eller bytte av tak.


national_circle_garden

42% mener hage er viktig eller svært viktig

52 prosent mener utsikt er viktig eller svært viktig, mens 66 prosent føler det samme om kveldssol. Nordmenn er glad i å være utendørs; 81 prosent oppgir balkong eller terrasse som viktig eller svært viktig, mens 42 prosent sier det samme om hage.

national_circle_garage

60% mener garasje er viktig eller svært viktig

Garasje scorer høyt, hvor mer enn 60 prosent mener det er viktig eller svært viktig. Bare 23 prosent er opptatt av heis, men her øker naturligvis andelen jo eldre kjøperne er. Blant boligkjøpere over 60 år svarer 62 prosent at heis er viktig eller svært viktig.

Ønsker rådgivning

Selv om beslutningen tas raskt i visningsrunder, er den norske boligkjøperen imidlertid i markedet en god stund før man faktisk kjøper bolig. Det kan tyde på at man ikke kjøper det første og beste man kommer over, men når man finner det man vil ha så agerer man raskt. 58 prosent sier at de har sett etter ny bolig i mer enn seks måneder, og 25 prosent sågar at de har sett etter ny bolig i mellom ett og fire år.

Boligkjøperen kan imidlertid tenke seg både bistand i boligjakten og selve kjøpsøyeblikket. Omlag 55 prosent oppgir at de kunne ønske seg rådgivning eller prisoverslag på eventuelle utbedringer som må gjøres ved kjøp av ny bolig. 29 prosent av boligkjøperne kunne tenke seg å betale for en uavhengig kjøpsrådgiver.

En av årsaken til man ønsker seg bistand av en uavhengig kjøpsrådgiver er boligkjøperne ikke alltid oppfatter at megler ivaretar kjøperens interesse, og at megler oppfattes som å være på selgers side. Allikevel er de fleste boligkjøperne fornøyde med de tekniske beskrivelsene av boligen som følger med salgsoppgavene.